Warunki użytkowania

  1. Wszystkie produkty, programy i dane ze strony scdb.info są chronione w zakresie nazw, praw autorskich, marek i podlegają prawu o nieuczciwej konkurencji. Jedynym właścicielem wszystkich praw jest Eifrig Media GmbH z siedzibą w Neumann-Reichardt-Strasse 27, 22041 Hamburg. Nie ma możliwości przeniesienia praw. Zgodnie z umową o korzystaniu z płatnych pobrań i pod warunkiem uiszczenia rocznej opłaty Eifrig Media przyznaje (bez możliwości przekazania, wypożyczenia lub wydzierżawienia) niezbywalne prawo do zainstalowania wszystkich programów i danych lub alternatywnie baz danych pobranych z www.scdb.info wyłącznie klientowi określonemu w zamówieniu i wyłącznie na prywatny użytek oraz przyznaje prawo do korzystania z zawartości opublikowanej w załączonych instrukcjach obsługi i/lub zawartej w oprogramowaniu, również do wyłącznego użytku klienta. Każdemu zarejestrowanemu klientowi przysługuje prawo do pobrania maksymalnie 3 różnych produktów w okresie płatności i 15 pobrań na miesiąc na jeden produkt.

  2. Klient i użytkownicy produktu ze strony www.scdb.info akceptują warunki korzystania z usług i zobowiązują się do korzystania z produktu jedynie w granicach opisanych w warunkach korzystania z usług. Eifrig Media zastrzega, że oprogramowanie i bazy danych są podmiotem podlegającym ochronie praw autorskich programów i baz danych. Wszelkie naruszenia będą karane i ścigane sądownie.

  3. Akceptując te Warunki użytkowania i wciskając przycisk Pobierz, klient przyjmuje do wiadomości i jednoznacznie wyraża zgodę na to, że jego/jej prawo do wycofania się z produktów oferowanych do pobrania wygasza w momencie, kiedy zaczyna się pobieranie. Nie ma więc prawa do powrotu i odzyskania, zgodnie z ustawą o sprzedaży na odległość.

  4. Co więcej Eifrig Media wyraźnie zaznacza, że bez wcześniejszej pisemnej zgody klientowi zabrania się przekazywania stronom trzecim oprogramowania, danych i/lub baz danych lub ich części, a także pozostawiania ich w rękach stron trzecich lub udostępniania lub umożliwiania użytkowania ich stronom trzecim w jakikolwiek sposób i w jakiejkolwiek formie, np. jako część umowy o pracę, a także kopiowania ich z jednego komputera/nośnika pamięci na inny, zmieniania, tłumaczenia, reverse-developingu, dekompilacji i rozbierania na części. Strony trzecie w rozumieniu tych ograniczeń to także wszystkie niezależne i zależne oddziały, filie lub spółki z grupy kapitałowej klienta w rozumieniu zdefiniowanym w Sekcji 18 Prawa o spółkach (AktG).

  5. Elektroniczne i inne produkty ze strony www.scdb.info są produkowane z włączeniem ochrony danych (adresy rozliczeniowe etc.) W przypadku nieupoważnionego użycia przez klienta lub stronę trzecią dostarczoną przez klienta lub stronę trzecią wspieraną przez klienta w naruszeniu praw autorskich czy też w naruszeniu ochrony danych, udowodnionego w zakresie przekroczenia warunków korzystania zastrzeżonych w umowie, uznaje się, że dostarczono dowodów naruszenia warunków użytkowania. W takim wypadku klient zobowiązany jest do natychmiastowego wstrzymania się od użytkowania oraz do zapewnienia kompletnych informacji dotyczących rodzaju i zakresu naruszenia praw autorskich i/lub prawa do użytkowania, a także pełnej rekompensaty za bezpośrednie i pośrednie koszty koniecznych postępowań. W przypadku zachowania naruszającego prawo klient zobowiązany jest do rekompensaty za konkretne szkody wedle uznania Eifrig Media, do przekazania bezprawnie uzyskanych korzyści oraz do uiszczenia odpowiednich tantiemów. Eifrig Media zastrzega sobie prawo do dalszych roszczeń odszkodowawczych.

  6. Eifrig Media nie gwarantuje, że dane są kompletne i w pełni poprawne.

  7. Techniczne i merytoryczne wsparcie: Użytkownikowi scdb.info nie przysługuje prawo do technicznego i merytorycznego wsparcia. Klienci mogą jednakże kierować do nas swoje pytania na adres info@scdb.info. Czekamy na Państwa opinie.

  8. Ograniczenie odpowiedzialności: Eifrig Media zastrzega sobie wykluczenie odpowiedzialności za jakiekolwiek straty (np. utraty danych, dodatkowe wydatki lub błędne wyniki) ponoszone przez użytkowników podczas korzystania lub prób korzystania z oprogramowania. W szczególności Eifrig Media w żadnych okolicznościach nie jest odpowiedzialne za odszkodowania za szkody wynikowe, szkody wynikłe przypadkowo, szkody pośrednie, grzywny i kary pieniężne poniesione przez użytkowników lub strony trzecie, w podobny sposób nie jest odpowiedzialne za straty wynikłe z utraty zysków, zakłócenia w działalności gospodarczej, utraty informacji biznesowych i inne straty finansowe, wynikłe z użytkowania lub próby użytkowania oprogramowania. Ograniczenie odpowiedzialności nie dotyczy przypadku celowego lub rażącego niedopatrzenia. Wymogi przewidziane przepisami prawa pozostają nienaruszone.

  9. Informacje ogólne: Powyższe warunki użytkowania funkcjonują wyłącznie w oparciu o prawo niemieckie. Sądem właściwym rozstrzygającym wszelkie spory jest Sąd w Hamburgu (Niemcy). Użytkownik zgadza się na stosowanie niemieckiego prawa i definicję sądu właściwego. Jeśli któraś klauzula niniejszych warunków i zasad użytkowania zostanie uznana przez sąd za nieprawidłową lub niemożliwą do wyegzekwowania, orzeczenie to nie będzie miało wpływu na pozostałe klauzule.

Ważna informacja: Zwrot rocznej opłaty nie jest możliwy po rozpoczęciu procesu pobierania.