Ogólne Warunki Handlowe

FOTORADARY.pl to krajowo specyficzna strona internetowa SCDB.info.
Portal SCDB.info jest obsługiwany i utrzymywany przez:

Eifrig Media GmbH
Neumann-Reichardt-Strasse 27
22041 Hamburg
Niemcy
E-mail: info@scdb.info

 

Zasady ogólne regulują relacje kontraktowe między portalem SCDB.info, reprezentowanym przez Eifrig Media, a klientem. Płatne bazy danych/oprogramowanie można wybrać i pobrać online ze strony portalu SCDB.info. Pobieranie odbywa się wyłącznie w formie cyfrowej. Za pobranie płatne pobierane jest roczne opłaty.

 

1 Partnerzy umowy
2 Przedmiot stosunku umownego
3 Realizacja umowy
4 Warunki korzystania
5 Warunki użytkowania
6 Obowiązki i zobowiązania klienta
6.1 Dane
6.2 Hasła
6.3 Instalacja i aktualizacje
6.4 Zawartość
7 Reklamacje
8 Konsekwencje naruszenia obowiązków
9 Odpowiedzialność
9.1 Klient
9.2 Eifrig Media
10 Ochrona prywatności
11 Obowiązek zapłaty
12 Opłata i zmiana usługi
13 Minimalny okres umowy i wypowiedzenie
14 Zwrot kosztów
15 Inne postanowienia

 

1 Partnerzy umowy

(1) Partnerami umowy w ramach niniejszych warunków ogólnych są Eifrig Media i klient. Aktualnych pełnomocników Eifrig Media można znaleźć w informacjach o witrynie.

2 Przedmiot stosunku umownego

(1) Przedmiot i elementy stosunku umownego między Eifrig Media a klientem wynikają z tych ogólnych warunków.

3 Realizacja umowy

(1) Umowa między Eifrig Media a klientem zostaje zrealizowana w momencie utworzenia konta użytkownika. Konto użytkownika jest tworzone w momencie rejestracji przez klienta. Alternatywnym sposobem jest utworzenie anonimowego konta użytkownika (konto gościa) poprzez dokonanie płatności metodą Kup Teraz.

4 Warunki korzystania

(1) Zakres praw użytkowania jest ograniczony do zarejestrowanego klienta. Jakiekolwiek korzystanie poza tym zakresem jest niedozwolone. Przekazanie prawa do korzystania nie jest związane z przyznaniem praw ani z odstąpieniem od praw do baz danych/oprogramowania.

(2) Klient określony w zamówieniu ma prawo korzystać z treści (bazy danych/oprogramowania) wyłącznie w celach prywatnych i w zakresie dostarczonych instrukcji/poradników instalacji. Jakiekolwiek korzystanie z baz danych/oprogramowania, które wykracza poza powyższe uprawnienie, stanowi naruszenie praw autorskich dotyczących baz danych/oprogramowania zgodnie z obowiązującym prawem i jest zabronione.

(3) Zarejestrowanym klientom przysługuje prawo do pobrania maksymalnie 3 różnych produktów na okres rozliczeniowy i 15 pobrań na produkt w ciągu miesiąca.

(4) Klientom niezarejestrowanym, posiadającym konto gościa, przysługuje prawo do pobrania maksymalnie 12 pobrań na okres rozliczeniowy.

5 Warunki użytkowania

(1) Usługa jest dostępna dla wszystkich użytkowników Internetu. Warunkiem korzystania jest rejestracja online przez klienta.

6 Obowiązki i zobowiązania klienta

6.1 Dane

(1) Klient jest odpowiedzialny za poprawne wprowadzenie swoich danych, które są niezbędne do realizacji umowy i/lub korzystania z usług. Zmiany w tych danych muszą być dokonywane niezwłocznie przez samego klienta, jeżeli to jest możliwe, lub przekazywane na piśmie do Eifrig Media.

6.2 Hasła

(1) Terminem "hasła" rozumie się wszystkie kombinacje liter i/lub cyfr, które mają na celu wykluczenie dostępu nieuprawnionych osób.

(2) Hasła nie mogą być udostępniane osobom trzecim i muszą być chronione przed dostępem osób trzecich. Należy je regularnie zmieniać ze względów bezpieczeństwa. Jeżeli istnieje podejrzenie, że osoby nieuprawnione uzyskały dostęp do hasła, klient musi je natychmiast zmienić. Hasła mogą być przechowywane wyłącznie w postaci zaszyfrowanej na nośnikach cyfrowych.

(3) Klient jest zobowiązany do zapewnienia ochrony sieci lokalnej przed dostępem osób nieuprawnionych podczas korzystania z usług Eifrig Media za pośrednictwem centralnego dostępu sieci lokalnej. Ponadto klient zobowiązany jest do zapisywania lub przesyłania haseł w mediach cyfrowych oraz w lokalnych sieciach radiowych wyłącznie w postaci zaszyfrowanej. W tym celu należy stosować odpowiednie mechanizmy ochrony (np. szyfrowanie danych), które są zgodne z aktualnym stanem wiedzy.

6.3 Instalacja i aktualizacje

(1) Przed instalacją/uruchomieniem oprogramowania lub innej funkcjonalności klient musi zadbać o spełnienie odpowiednich warunków do ich prawidłowego funkcjonowania. Aby móc korzystać z portalu SCDB.info, konieczny jest dostęp do strony internetowej SCDB.info. Do uzyskania dostępu do tej strony wymagane jest odpowiednio wyposażone urządzenie komputerowe z aktualną przeglądarką internetową oraz systemem operacyjnym Windows.

(2) Eifrig Media oferuje aktualizacje oprogramowania w nieregularnych odstępach czasu. Pobranie aktualizacji jest obowiązkowe, aby klient korzystał z najnowszej wersji oprogramowania i mógł korzystać z najnowszej funkcjonalności. Eifrig Media informuje, że funkcjonalność może być niedostępna lub może być dostępna tylko w ograniczonym zakresie, jeśli aktualizacje nie są zainstalowane. W takim przypadku Eifrig Media jest zwolniona z jakiejkolwiek odpowiedzialności, pod warunkiem udowodnienia, że w przypadku instalacji najnowszej wersji oprogramowania w każdym przypadku nie wystąpiłby wada.

6.4 Zawartość

(1) W zakresie, w jakim używane jest określenie "Zawartość" w dalszej części, obejmuje to wszelkie dane, obrazy, grafiki lub inne informacje, które mogą być żądane lub udostępniane za pomocą udostępnionych technologii (Internet, poczta e-mailowa, WAP, PDA itp.).

(2) Jeśli treść pochodzi od Eifrig Media, obowiązują następujące zasady, o ile nie zostały ustalone inne postanowienia w ramach specjalnych umów. Nie wolno edytować, duplikować, rozpowszechniać ani publicznie reprodukować treści lub ich części ani wykorzystywać ich w celach reklamowych lub w jakiejkolwiek innej formie, która jest sprzeczna z określonym w umowie celem, bez wyraźnej pisemnej zgody Eifrig Media.

7 Reklamacje

(1) Niezależnie od odpowiedzialności Eifrig Media za wady zgodnie z punktem 9, ustęp 2, klient zobowiązany jest niezwłocznie zgłosić na piśmie reklamacje dotyczące usługi oraz, jeśli to możliwe, w ciągu 14 dni od momentu stwierdzenia przyczyny reklamacji. Niewykonanie tego terminu nie ma wpływu na roszczenia przeciwko Eifrig Media z tytułu wad. Reklamacje należy kierować na adres info@scdb.info lub Eifrig Media, Neumann-Reichardt-Strasse 27, 22041 Hamburg.

8 Konsekwencje naruszenia obowiązków

(1) Eifrig Media nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z naruszenia obowiązków, za które odpowiedzialny jest klient i które można było zapobiec, gdyby klient przestrzegał tych obowiązków.

(2) W przypadku poważnego naruszenia obowiązków, za które odpowiedzialny jest klient, jak również w przypadku uzasadnionych poważnych podejrzeń naruszenia obowiązków, Eifrig Media ma prawo zablokować odpowiednią usługę lub funkcjonalność związane z naruszeniem.

(3) Eifrig Media zastrzega sobie prawo do dochodzenia i podjęcia odpowiednich działań prawnych wobec każdej osoby, która według własnego uznania firmy narusza to postanowienie, w tym, między innymi, do zakończenia konta i zgłoszenia takiej działalności organom ścigania.

9 Odpowiedzialność

9.1 Klient

(1) Klient jest odpowiedzialny osobiście za naruszenia praw osób trzecich wobec tych osób trzecich. W przypadku uzasadnionych roszczeń osób trzecich klient zobowiązany jest do zwolnienia Eifrig Media z odpowiedzialności, jeśli nie jest w stanie udowodnić, że nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie obowiązku, które spowodowało szkodę.

9.2 Eifrig Media

(1) Odpowiedzialność Eifrig Media za wady zgodnie z odpowiednio zgłoszonymi reklamacjami jest zgodna z przepisami prawnymi. Ograniczenia odpowiedzialności określone w tych ogólnych warunkach nie mają na to wpływu.

(2) Odpowiedzialność Eifrig Media jest zgodna z przepisami prawnymi.

10 Ochrona prywatności

(1) Dane osobowe są gromadzone, przetwarzane i wykorzystywane wyłącznie w celu świadczenia usługi i korzystania z niej, o ile nie ma osobnej dodatkowej zgody. Odrębne zgody będą uzyskiwane w przypadku danych wykraczających poza ten zakres.

(2) Dane będą przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W celu realizacji umowy, obsługi hotline i technicznego wsparcia dla usług/funkcjonalności korzystanych przez użytkownika, dane użytkownika w ramach przetwarzania danych zamówienia mogą być przekazywane podwykonawcom.

11 Obowiązek zapłaty

(1) Roczna opłata może być dokonana różnymi metodami rozliczeń (polecenie zapłaty, PayPal, przelew bankowy, karta kredytowa, gotówka). Obowiązują następujące zasady:

(2) Roczna opłata musi być dokonana przed udostępnieniem usługi przez Eifrig Media.

(3) Klient otrzymuje zazwyczaj fakturę. Faktura wyraźnie określa termin płatności. W przypadku opóźnienia w płatnościach obowiązują przepisy prawne.

(4) Klient ma prawo do potrącenia wierzytelności tylko wtedy, gdy jego wierzytelność została prawnie ustanowiona lub jest bezsporna lub uznana. Prawo zatrzymania, w szczególności sprzeciw wobec niewykonania umowy, pozostaje nienaruszone.

12 Opłata i zmiana usługi

(1) Roczna opłata za pobieranie płatne wynosi 9,95 EUR.

(2) Eifrig Media zastrzega sobie prawo do zmiany treści tych ogólnych warunków umowy, o ile zmiana jest uczciwa i rozsądna dla klienta.

(3) Ponadto Eifrig Media ma prawo do zmiany tych ogólnych warunków umowy z sześcioletnim wyprzedzeniem. Eifrig Media poinformuje klienta o danej zmianie pocztą elektroniczną lub na piśmie. Jednocześnie klient zostanie wyraźnie poinformowany, że dana zmiana stanie się elementem umowy między stronami umowy, jeśli klient nie zgłosi sprzeciwu na piśmie lub pocztą elektroniczną w terminie sześciu tygodni od ogłoszenia zmiany. Jeżeli klient zgłosi sprzeciw, to każda ze stron ma prawo do wypowiedzenia umowy drogą poczty elektronicznej lub na piśmie z odpowiednim okresem wypowiedzenia.

13 Minimalny okres umowy i rezygnacja

(1) Umowa obowiązuje przez jeden rok (365 dni) i nie może być anulowana przed upływem roku.

(2) Umowa automatycznie wygasa po upływie 365 dni, o ile klient nie przedłuży umowy na kolejny rok z wyprzedzeniem.

(3) W przypadku podejrzenia nadużycia danych lub naruszenia Warunków Korzystania, Eifrig Media zastrzega sobie prawo do zawieszenia dostępu do konta użytkownika w dowolnym momencie. Może to nastąpić z lub bez podania przyczyn oraz z wcześniejszym zawiadomieniem lub natychmiastowym skutkiem. W takim scenariuszu możliwa jest również rozwiązanie umowy, co może skutkować utratą i usunięciem wszystkich informacji związanych z członkostwem. Obejmuje to zwłaszcza utratę dostępu do danych, które mogły zostać zdobyte za pośrednictwem usługi.

(4) Aby usunąć konto użytkownika i wszystkie dane osobowe, należy wysłać wiadomość z zarejestrowanego adresu e-mail na konto info@scdb.info.

14 Zwrot kosztów

(1) Nie przysługuje żadne roszczenie zwrotu rocznej opłaty.

(2) Decyzja o zwrocie rocznej opłaty w przypadku problemów technicznych klienta pozostaje w gestii zarządu Eifrig Media. Zarząd dokona weryfikacji. W tym celu należy skontaktować się z Eifrig Media (registrierung@scdb.info).

15 Inne postanowienia

(1) Na stosunek umowny między stronami umowy mają zastosowanie przepisy niemieckiego prawa.

(2) Jeżeli poszczególne postanowienia niniejszych ogólnych warunków umowy są lub stają się nieważne, nie ma to wpływu na skuteczność pozostałych postanowień.

(3) Eifrig Media nie uznaje odmiennych ani uzupełniających ogólnych warunków klienta.